<< Wróć do pozostałych regulaminów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
przez MOSiR z siedzibą w Sopocie
(dot. korzystania z Molo w Sopocie)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67c , 81 – 731 Sopot, e-mail: molo@molo.sopot.pl

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  Jako administrator danych osobowych będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe (w tym dane kontaktowe) w kilku różnych celach, a mianowicie:

  1. na podstawie Pani/Pana zgody w celu korzystania z usług przystani jachtowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa – wewnątrz budynku bosmanatu oraz na należącym do nas terenie Molo – poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego; podstawą przetwarzania danych z tego monitoringu jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celach dowodowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. w celu wypełnienia przez nas prawnych obowiązków przedsiębiorcy związanych z wystawianiem paragonów fiskalnych i faktur vat oraz prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a także związanych z tym rozliczeń podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  6. dla innych celów, jeśli zostaną one określone w Pani/Pana odrębnej zgodzie na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Prawo do sprzeciwu

  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 4. Okres przechowywania danych
  1. Z zastrzeżeniem poniższego pkt 2), Pani/Pana dane osobowe (w tym dane kontaktowe) będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Molo i okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, związanych z korzystaniem z przystani i pomostu, określony przepisami prawa cywilnego + 1 rok licząc od końca roku, w którym zakończyło się korzystanie z przystani jachtowej, drewnianego pomostu i skweru kuracyjnego (dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem powiadomień o roszczeniach), a także do czasu prawomocnego zakończenia ewentualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych, dotyczących roszczeń.
  2. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będą przez nas przetwarzane przez okres 5 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 5. Odbiorcy danych

  Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (zatrudnieni przez nas do wykonywania naszych usług), a także podmioty świadczące na naszą rzecz: usługi ochrony, usługi prawnicze lub inne usługi doradcze, usługi informatyczne, teleinformatyczne lub telekomunikacyjne, usługi transportowe lub pocztowe/ kurierskie, usługi wsparcia w zakresie dochodzenia należnych roszczeń oraz windykacji, usługi zakładów ubezpieczeń i likwidatorów szkód.

  Ponadto do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp organy państwowe lub inne podmioty, jeśli – na gruncie obowiązujących przepisów prawa – będzie ciążył na nas obowiązek przekazywania im Pani/ Pana danych osobowych.

 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do w/w danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) w/w danych;
  3. prawo do usunięcia w/w danych, ograniczenia przetwarzania w/w danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w/w danych;
  5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w/w danych;
  6. prawo przenoszenia w/w danych;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych:

  Podanie przez Panią/Pana danych w celu korzystania z usług Molo w Sopocie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne dla zrealizowania tego celu; z tym, że w przypadku potrzeby wystawienia przez nas dla Pani/Pana faktury VAT lub paragonu fiskalnego, podanie danych jest wymogiem niezbędnym dla wypełnienia ciążących na nas prawnych obowiązków rachunkowych i podatkowych.

  Podanie przez Panią/Pana takich danych jak numer telefonu jest dobrowolne. Niepodanie powyższych danych i niewyrażenie zgody na kontakt telefoniczny nie będzie skutkowało odmową zgody na korzystanie z usług Molo w Sopocie.

  Sopot, dnia 01 stycznia 2022 r.

<< Wróć do pozostałych regulaminów