<< Wróć do pozostałych regulaminów

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego na molo w Sopocie, zwanym dalej Molo.

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

  1. “Regulamin” – niniejszy Regulamin,
  2. „monitoring” lub „system monitoringu” – system monitoringu wizyjnego na  Molo w Sopocie,
  3. “przetwarzanie” – wykonywanie operacji polegających, w przypadku monitoringu, w szczególności na zapisywaniu (zwanym też rejestracją), przeglądaniu, udostępnianiu i usuwaniu nagrań zarejestrowanych na nośniku, na którym te nagrania są przechowywane (twardy dysk systemu monitoringu), a także zgrywanie (kopiowanie) nagrań z tego nośnika, na którym są przechowywane, w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie,
  4. “Administrator” – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. z siedzibą w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67c, 81 – 731 Sopot, e-mail służbowy: molo@sopot.pl,

§3

Cele zastosowania monitoringu oraz podstawa przetwarzania danych osobowych z monitoringu:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku oraz ochrona osób i mienia na terenie Molo, to jest na trenie przystani jachtowej, drewnianego pomostu  i skweru kuracyjnego, która stanowi własność Administratora,
 2. zapobieganie – na powyższym terenie Molo – zachowaniom ryzykownym lub z innych przyczyn niebezpiecznym, a w szczególności aktom agresji wobec osób, niszczeniu mienia oraz kradzieżom,
 3. ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona przed szkodami w wyniku działania siły wyższej,
 4. rejestrowanie i gromadzenie materiałów dowodowych na potrzeby konieczności ustalenia okoliczności powstania szkód lub innych zdarzeń (zachowań ryzykownych lub z innych przyczyn niebezpiecznych) zaistniałych na powyższym terenie Molo, jak na przykład rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia, w tym rejestracja zdarzeń na potrzeby przyszłych postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa,
 5. podstawę przetwarzania przez Administratora danych osobowych z monitoringu stanowi jego prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią – 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z 27.04.2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – “RODO”.

§4

 1. Systemem monitoringu objęte są następujące obszary:
  • Falochrony i podesty „pływające” na terenie Mariny,
  • Drewniany pomost stanowiący drogę komunikacyjną do Mariny
  • Strefę wejścia/bramek na teren drewnianego pomotu
 2. Infrastruktura Molo objęta systemem monitoringu jest oznaczona odpowiednimi tablicami informacyjnymi dotyczącymi systemu monitoringu.

§5

 1. Dane Operatora Molo do celów związanych z porozumiewaniem się, w tym z kierowaniem do Operatora reklamacji, zgłoszeń szkód oraz roszczeń jest:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie ul. Bitwy Pod Płowcami 67c, 81-731 Sopot
  NIP 585-000-11-70 adres mailowy. molo@sopot.pl
 2. W przypadku zauważenia uchybień w jakości usług świadczonych przez Operatora Mola, każda osoba ma prawo do składania reklamacji, które przyjmuje Z-ca Dyrektora ds. rekreacji (molo@sopot.pl). Reklamacje te powinny mieć formę pisemną i zawierać zwięzły opis powyższych uchybień ze wskazaniem czasu i miejsca ich stwierdzenia oraz danych teleadresowych składającego reklamację.
 3. Operator Mola udzieli osobie, która skierowała reklamację, zgłosiła szkodę lub roszczenia, pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni. W sprawach zawiłych, wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, powyższy termin może ulec przedłużeniu, lecz nie więcej niż 7 dni.
 4. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów, uprawnionymi do interwencji są pracownicy Mola i Mariny, Ochrona obiektu oraz odpowiednie służby, w szczególności: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu (Konwencja Marpol 73/78, Konwencja Helsinki 74) Zarządzenia porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 2000 r, Przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie Ustawy art. 48 z dnia 21 marca 1991 o obszarach morskich RP i administracji morskiej.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w Operatorem Mola jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Operatora
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 roku

§6

 1. W przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia, a zwłaszcza w przypadku naruszenia zasad bezpieczeństwa i wyrządzenia szkód, osoba poszkodowana tymi zdarzeniami, zainteresowana zabezpieczeniem nagrań (danych) z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, dotyczącego tych zdarzeń, może zwrócić się pisemnie do Administratora z wnioskiem o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek w tej sprawie należy złożyć (przesłać) pod adresem: MOSiR  w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 67c, 81 – 731 Sopot, e-mail służbowy: molo@sopot.pl w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 2. Prawidłowo złożony wniosek w sprawie zabezpieczenia nagrań (danych) z monitoringu powinien zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia, którego dotyczy nagranie. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu. Ponadto wniosek ten powinien również zawierać oświadczenie wnioskodawcy o obowiązującym go zakazie rozpowszechniania zabezpieczonych obrazów i użycia ich wyłącznie do celów związanych z ochroną swoich praw.
 3. Osoba poszkodowana, o której mowa w ust. 1 powyżej, ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym nagraniem z monitoringu wyłącznie w obecności upoważnionego przedstawiciela Administratora i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób. Zapoznanie się z zabezpieczonym materiałem nie może naruszać dóbr osobistych osób trzecich oraz przepisów RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a także innych ogólnie obowiązujących aktów prawnych oraz innych ustaw m.in. RODO.

§7

 1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone poprzez rejestrację i zapis przez system monitoringu, jest realizowany przez Administratora za pośrednictwem tablic informacyjnych umieszczonych przy wejściu do Mariny w związku z art. 14 ust. 5 pkt b) RODO.
 2. Każda osoba, której dane zostały utrwalone poprzez rejestrację i zapis przez system monitoringu, ma prawo do żądania sprostowania tych danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Administratora. Będą one rozpatrywane.
 3. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do osób zatrudnionych w MOSiR w Sopocie w zakresie dotyczącym stosunku pracy łączącego te osoby z MOSiR w Sopocie., gdyż w stosunku do tych osób ma zastosowanie Regulamin monitoringu, stanowiący część składową Regulaminu Pracy.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 r.
<< Wróć do pozostałych regulaminów