<< Wróć do pozostałych regulaminów

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego

Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Molo w Sopocie w którego skład wchodzą: przystań jachtowa zlokalizowana przy molo w Sopocie, zwana dalej Mariną, obejmująca zarówno teren wodny, jak i nadbrzeża, drewniany pomost wraz z falochronami oraz skwer kuracyjny pomiędzy arkadami i hotelem. Regulamin określa również zasady świadczenia usług przez MOSiR oraz zasady odpowiedzialności za zdarzenia na terenie Molo. Poniższe zasady służą również zapewnieniu bezpieczeństwa i spokoju i obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Molo.

§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator Molo – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie.
 2. Molo – teren skweru kuracyjnego ograniczony arkadami, budynkiem hotelu i bramą z napisem MOLO, drewniany pomost z ostrogami i falochronami oraz przystanią jachtową
 3. Budynek bosmanatu – pomieszczenie Operatora Mariny w obiekcie kubaturowym umiejscowionym na głowicy mola w Sopocie.
 4. Cennik Molo – dokument określający obowiązujące bieżące stawki za usługi świadczone przez Operatora Molo, stanowiący integralną część Regulaminu.
 5. Klient – każda osoba, która korzysta z usług oferowanych przez Operatora Mola.

§2

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Mola i jest dostępny w kasach, budynku bosmanatu, w siedzibie Operatora Mola oraz na stronie internetowej MOSiR (www. mosir.sopot.pl)
 2. Załącznikami do niniejszego Regulaminu, również stanowiącymi jego integralną część są również: Cenniki: Molo i Mariny, Regulamin przystani jachtowej (Mariny), Regulamin funkcjonowania Monitoringu wizyjnego na Molo i w Marinie oraz Klauzula Informacyjna dla osób przebywających na terenie Molo o przetwarzaniu ich danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r.

§3

 1. Wejście na teren drewnianego pomostu Mola jest odpłatne (z wyłączeniem mieszkańców Sopotu) od ostatniej soboty kwietnia do ostatniej niedzieli września danego roku. Opłaty za wejście zawiera Cennik Molo, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 2. W okresie pobierania opłat, wejście na Molo czynne jest od godziny 8.00 do 21.00 od niedzieli do czwartku, natomiast w piątki i soboty od godziny 8.00 do godziny 23.00. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia otwarcia Molo w godzinach nocnych, w przypadku dużej frekwencji przy ciepłej, bezdeszczowej pogodzie.
 3. Molo w okresie nie pobierania opłat czynne jest całodobowo
 4. Eksponowanie reklam, prowadzenie działalności handlowej, artystycznej i zarobkowej wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia warunków finansowych i technicznych z Operatorem Molo. Za nie przestrzeganie tego zakazu grozi kara grzywny
 5. Jeżeli działalność Molo została ograniczona lub wyłączona z powodu okoliczności, za które Operator Molo nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wówczas klientom nie przysługuje żadne roszczenie poza zwrotem środków wpłaconych na poczet korzystania z Molo
 6. W przypadku powstania szkody w mieniu Klienta lub innej szkody w przyczyn zawinionych przez Operatora Mola, Klient powinien zgłosić tę szkodę niezwłocznie i to nie później niż w ciągu 1 dnia od opuszczenia Molo. Zgłoszenie szkody powinno odpowiadać wymogom opisanym w §5.

§4

 1. W oznakowanych i specjalnie wyznaczonych miejscach Molo znajdują się koła ratunkowe oraz sprzęt przeciwpożarowy, zapewniający bezpieczeństwo klientom korzystającym z obiektu. W przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu osób przebywających na terenie Molo, należy niezwłocznie zawiadomić obsługę Molo oraz odpowiednie służby
 2. Dzieci poniżej 7 roku życia powinny przebywać na terenie Molo wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność
 3. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren drewnianego pomostu Mola,
 4. Skakanie do wody z terenu Mola (w tym: ostrogi, pomostów i balustrad) jest zabronione.
 5. Operator Mola nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie osobiste Klientów, straty lub uszkodzenia, jeżeli nie są przez niego zawinione.
 6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za działania swoje oraz członków swojej rodziny, w szczególności za zniszczenie wyposażenia Mola, za uszkodzenia oraz za zanieczyszczenie środowiska.
 7. Na całym terenie Molo, zabrania się:
  • wnoszenia napojów alkoholowych
  • jeżdżenia na motocyklach, rowerach, hulajnogach, deskorolkach, rolkach i kładach
  • prowadzenia jakiejkolwiek handlu, usług i reklamy oraz działalności artystycznej bez pozwolenia,
  • wjazdu samochodem, z wyjątkiem wjazdu służb miejskich i ratunkowych
  • palenia wyrobów tytoniowych
  •  łowienia ryb
  • wprowadzania zwierząt
 8. Na terenie Molo obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci i wylewania nieczystości do wody.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny, zasady bezpieczeństwa lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Molo przez ochronę obiektu lub służby porządkowe niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego

§5

 1. Dane Operatora Molo do celów związanych z porozumiewaniem się, w tym z kierowaniem do Operatora reklamacji, zgłoszeń szkód oraz roszczeń jest:
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sopocie ul. Bitwy Pod Płowcami 67c, 81-731 Sopot
  NIP 585-000-11-70 adres mailowy. molo@sopot.pl
 2. W przypadku zauważenia uchybień w jakości usług świadczonych przez Operatora Mola, każda osoba ma prawo do składania reklamacji, które przyjmuje Z-ca Dyrektora ds. rekreacji (molo@sopot.pl). Reklamacje te powinny mieć formę pisemną i zawierać zwięzły opis powyższych uchybień ze wskazaniem czasu i miejsca ich stwierdzenia oraz danych teleadresowych składającego reklamację.
 3. Operator Mola udzieli osobie, która skierowała reklamację, zgłosiła szkodę lub roszczenia, pisemnej odpowiedzi w terminie 14 dni. W sprawach zawiłych, wymagających szczegółowego postępowania wyjaśniającego, powyższy termin może ulec przedłużeniu, lecz nie więcej niż 7 dni.
 4. W przypadku łamania Regulaminu i innych obowiązujących przepisów, uprawnionymi do interwencji są pracownicy Mola i Mariny, Ochrona obiektu oraz odpowiednie służby, w szczególności: Policja, Straż Miejska, Inspekcja Morska, Kapitanat Portu, Straż Graniczna.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zanieczyszczenia na morzu (Konwencja Marpol 73/78, Konwencja Helsinki 74) Zarządzenia porządkowe Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z 2000 r, Przepisy portowe oraz inne przepisy porządkowe wydane na podstawie Ustawy art. 48 z dnia 21 marca 1991 o obszarach morskich RP i administracji morskiej.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów w Operatorem Mola jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Operatora
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 roku
<< Wróć do pozostałych regulaminów